Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fragility /'frə'dʒiləti/  

  • Danh từ
    tính dễ vỡ, tính dễ gãy
    sự yếu mệt