Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    tính dẽ vỡ, dễ gãy, giòn