Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

four-square /,fɔ:'skwəʊ[r]/  

  • Tính từ
    vuông
    vững vàng, kiên định, quyết tâm
    a four-square decision
    một quyết định quyết tâm