Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự hôi thối, sự bẩn thỉu
    sự tục tĩu, sự xấu xa
    (thể thao) tính chất trái luật