Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (quân sự) hào
    (giải phẫu) (như) fossa

    * Các từ tương tự:
    fossette