Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fortune-hunter /'fɔ:t∫u:n,hʌntə[r]/  

  • Danh từ
    (nghĩa xấu)
    kẻ đào mỏ