Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fortuity /fɔ:'tju:iti/  

  • Danh từ
    tính tình cờ, tính bất ngờ, tính ngẫu nhiên; sự tình cờ, sự bất ngờ, sự ngẫu nhiên
    trong trường hợp tình cờ, trường hợp bất ng