Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

foregoer /fɔ:'gouə/  

  • Danh từ
    người đi trước, bậc tiền bối