Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

forcefulness /'fɔ:sfulness/  

  • Danh từ
    sự mạnh mẽ