Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (từ lóng) sự thất bại
  (từ lóng) cú đánh hỏng (đánh gôn)
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) người vụng về, người ngu độn
  Ngoại động từ
  (từ lóng) làm hỏng, làm ẩu
  (từ lóng) đánh bóng (đánh gôn)