Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    kẻ cướp đường đi bộ (không cưỡi ngựa)