Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

footmark /'fʊtmɑ:k/  

  • Danh từ
    (như footprint)