Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

foolishness /'fu:liʃnis/  

  • Danh từ
    tính dại dột, tính ngu xuẩn, tính xuẩn ngốc