Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

foolhardiness /'fu:lhɑ:dinis/  

  • Danh từ
    sự liều lĩnh; sự khinh suất