Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự trìu mến
    his fondness for his eldest grandchild
    sự trìu mến của ông đối với đứa cháu lớn tuổi nhất