Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fogginess /'fɔginis/  

  • Danh từ
    tính chất lờ mờ, tính chất không rõ rệt