Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    (khẩu ngữ) (dùng chủ yếu ở dạng bị động)
    làm bối rối, làm lúng túng
    nhà chính khách hoàn toàn lúng túng trước những câu hỏi đặt ra cho ông