Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    may, may mắn
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) thất thường, hay thay đổi
    a fluky wind
    gió hay thay đổi