Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

floweriness /floweriness/  

  • Danh từ
    tính chất văn hoa, tính chất hoa mỹ