Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    thành cụm, thành túm (như bông, len)