Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

flocculent /flocculent/  

  • Tính từ
    kết bông, kết thành cụm như len