Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ, (từ lóng)
    xe ô tô rẻ tiền
    tàu bay nhỏ cá nhân