Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Phó từ
    [một cách] mỏng và nhẹ
    [một cách] mỏng manh, [một cách] yếu ớt, [một cách] không có sức thuyết phục