Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (khẩu ngữ)
  [thuộc] xác thịt, [thuộc] nhục dục
  fleshly lusts
  lòng ham muốn nhục dục

  * Các từ tương tự:
  fleshly-minded