Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (-ier, -iest)
    xốp nhẹ (như lông cừu)
    fleecy clouds
    những đám mây xốp nhẹ