Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  hoàn hảo
  a flawless performance
  một buổi trình diễn hoàn hảo

  * Các từ tương tự:
  flawlessly, flawlessness