Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

flavoursome /'fleivəsəm/  

  • Tính từ
    có mùi thơm, gây mùi thơm