Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

flavorous /'fleivərəs/  

  • Tính từ
    ngon (món ăn); thơm ngon (rượu)