Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

flagitiousness /flə'dʤiʃəsnis/  

  • Danh từ
    tính chất hung ác; tính chất tội ác
    tính chất ghê tởm