Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

flag-pole /'flægpəʊl/  

  • Danh từ
    cột cờ