Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fixedness /'fiksidnis/  

  • Danh từ
    tính chất đứng yên, sự bất động, sự cố định
    tính thường trực
    tính vững chắc