Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự gắn bó, sự bám víu; nỗi ám ảnh
    fixation about marriage
    những nỗi ám ảnh về hôn nhân