Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    vịnh hẹp
    cửa sông (đặc biệt ở Ê-cốt)