Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự chắc, sự rắn chắc
    sự vững chắc, sự bền vững
    sự kiên quyết, sự dứt khoát
    sự cương quyết