Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sắc chỉ (của vua chúa phương Đông)