Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fire-water /'faiə.wɔ:tə[r]/  

  • Danh từ
    (đùa)
    rượu mạnh