Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  số nhiều fimbriae
  diềm; tua viền
  ovarian fimbria
  tua buồng trứng

  * Các từ tương tự:
  fimbrial, fimbriate, fimbriated, fimbriation