Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fiendishness /fi:ndiʃnis/  

  • Danh từ
    tính tàn ác, tính hung ác (như quỷ sứ)