Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fiddle-de-dee /'fidldi'di:/  

  • Danh từ
    chuyện vớ vẩn
    thán từ
    vớ vẩn, láo toét!