Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    bằng đất sét, bằng gốm
    (thuộc) nghề đồ gốm