Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sợi nhỏ, thớ nhỏ
    (thực vật học) rễ tóc

    * Các từ tương tự:
    fibrillar, fibrillary, fibrillate, fibrillated, fibrillation, fibrilliform, fibrillose