Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (scot) có cảm giác sắp chết; có khả năng tiên đoán tai họa
  có sức mê hoặc kỳ lạ
  phù phiếm (người, hành động)

  * Các từ tương tự:
  feyness