Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fetidness /'fe:tidnis/  

  • Danh từ
    mùi hôi thối