Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (thông tục) thô bỉ; bỉ ổi; thô tục