Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (từ Mỹ fervor)
    sự thiệt tình, sự sôi nổi
    speak with great fervour
    nói rất nhiệt tình