Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fervency /'fə:vənsi/  

  • Danh từ
    sự nồng nhiệt, sự nhiệt thành, sự tha thiết; sự sôi sục