Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

felonious /fə'ləʊniəs/  

  • Tính từ
    [thuộc] tội ác
    phạm tội ác