Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fellow-traveller /,feləʊ'trævlə[r]/  

  • Danh từ
    người cảm tình đảng
    bạn đồng hành