Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fellow-creature /'felou'kri:tʃə/  

  • Danh từ
    đồng loại