Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fellow-countryman /'felou'kʌntrimən/  

  • Danh từ
    đồng bào, người cùng xứ